Sagsforløb i Børnehus Nord

Et sagsforløb i Børnehus Nord kan overordnet set skitseres ud fra tre faser.

indholds splitter
Et sagsforløb i børnehuset og fasernes indhold og varighed kan variere afhængig af sagernes karakter. I det følgende gives en generel beskrivelse af faserne i et sagsforløb i børnehuset.

1) Opstarts- og forberedelsesfase

Et sagsforløb kan begynde hos hhv. de kommunale myndigheder, politiet eller hos sygehusvæsenet, men det er barnets eller den unges handlekommune, der træffer beslutning om, hvorvidt børnehuset skal benyttes i den konkrete sag.
En sag er en børnehussag:
  • når der er viden om eller stærk mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb

  • når kommunen træffer afgørelse om iværksættelse af børnefaglig § 50 undersøgelse, eller afgørelse om at revidere den børnefaglige § 50 undersøgelse, der foreligger i sagen, hvis der allerede er en sådan

  • når det er relevant at inddrage politiet og/eller sygehusvæsnet

Skal du som kommune opstarte en børnehussag skal du udfylde og sende et opstartsskema til Børnehus Nord

2) Udrednings- og undersøgelsesfase

Når barnets/den unges sag er modtaget i børnehuset planlægges og koordineres det videre sagsforløb i børnehuset. Børnehuset skal sikre, at relevante fagpersoner fra de involverede myndigheder deltager i koordineringen af den videre indsats.
Dette kan eksempelvis ske ved afholdelse af et planlæggende sagssamråd, der har til opgave at koordinere den tværsektorielle indsats (sikkerhedsvurdering, retsmedicinsk undersøgelse, videoafhøring, behov for krisestøtte og -behandling, udredning af behandlingsbehov, herunder vurdering af lægelig udrednings- og evt. behandlingsbehov, socialfaglig undersøgelse, sociale foranstaltninger som fx anbringelse uden for hjemmet, forhold vedr. samvær etc.).

3) Opfølgningsfase

Indsatsen i børnehuset er tilendebragt, når de involverede myndigheder har foretaget de nødvendige undersøgelser, evt. krisebehandling m.v., samt når barnets eller den unges behov for støtte i relation til overgrebet er udredt. Den nødvendige støtte til barnet eller den unge gives efter servicelovens bestemmelser herom.
Det er barnets eller den unges handlekommune, der har kompetence til at træffe afgørelse om foranstaltninger på baggrund af de undersøgelser af barnets eller den unges forhold, der er fortaget i børnehuset.
Inden barnet eller den unge afsluttes i børnehuset afholdes der som hovedregel et afsluttende sagssamråd, hvor der foretages en opfølgning på den tværsektorielle vurdering af barnets/den unges samt familiens behov. Resultatet af dette sagssamråd beskrives i et afsluttende notat, som kan indgå som et tillæg til § 50 og danne grundlag for myndighedsrådgiverens videre arbejde med sagen.
Har du brug for at oprette en konkret sag i Børnehus Nord skal du udfylde et opstartsskema.